Regulamin Akademii

Regulamin programu edukacyjnego

„Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”

 

 1. Program edukacyjny „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich” (dalej: program) realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 1 XI 2019 r. do 31 III 2020 r. (pięć miesięcy).
 2. Organizatorem zajęć w ramach Akademii jest Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce.
 3. Celem programu jest zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności zagadnieniami praw i wolności jednostki, przekazanie wiedzy i popularyzacja osiągnięć naukowych w tym zakresie, a także zachęcanie do studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
 4. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w programie, należy do 21.10.2019r. przesłać na adres akademiaUJ@gmail.com formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1).
 5. W programie uczestniczy co najwyżej 50 uczniów ze szkół ponadpodstawowych zgłoszonych do udziału w programie, którzy uzyskali najlepszy wynik w teście kwalifikacyjnym, nie więcej niż 15 uczniów z jednej szkoły.
 6. Test kwalifikacyjny odbywa się 28.10.2019r. Przebieg testu reguluje instrukcja przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 7. Wyniki testu kwalifikacyjnego zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej akademia.wpia.uj.edu.pl, najpóźniej do dnia 01.11.2019r.
 8. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W miesiącach, w których są święta lub ferie zajęcia mogą odbyć się dwa razy w tygodniu, nie więcej niż cztery razy w miesiącu. Uczniowie uczestniczą również we wskazanych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych.
 9. Dyplom potwierdzający udział w programie uzyskają osoby, które uczestniczyły w min. 70% zajęć. Obecność sprawdzana jest na każdych zajęciach z wyjątkiem wykładów kursowych na studiach prawniczych.
 10. Osoby uczestniczące w programie mogą w marcu 2020 r. przystąpić do testu sprawdzającego znajomość zagadnień omawianych na zajęciach Akademii. Dwie osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu otrzymają nagrody książkowe, a ponadto – jeżeli rozpoczną studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ – będą mogły skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”, który jest obowiązkowym przedmiotem na pierwszym roku studiów prawniczych. Osobom tym jako ocena z egzaminu zostanie wpisana ocena z ćwiczeń z prawa konstytucyjnego (prowadzonych na WPiA UJ dla studentów studiów prawniczych), pod warunkiem, że ćwiczenia te zaliczą na ocenę pozytywną.
 11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu przed zakończeniem programu, o czym uczestnicy programu zostaną powiadomieni.