Zasady udziału

Regulamin programu edukacyjnego

„Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”

 

 1. Program edukacyjny „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich” (dalej: program) realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 1 XI 2019 r. do 31 III 2020 r. (pięć miesięcy).
 2. Organizatorem zajęć w ramach Akademii jest Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce.
 3. Celem programu jest zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności zagadnieniami praw i wolności jednostki, przekazanie wiedzy i popularyzacja osiągnięć naukowych w tym zakresie, a także zachęcanie do studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
 4. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w programie, należy do 21.10.2019r. przesłać na adres akademiaUJ@gmail.com formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1).
 5. W programie uczestniczy co najwyżej 50 uczniów ze szkół ponadpodstawowych zgłoszonych do udziału w programie, którzy uzyskali najlepszy wynik w teście kwalifikacyjnym, nie więcej niż 15 uczniów z jednej szkoły.
 6. Test kwalifikacyjny odbywa się 28.10.2019r. Przebieg testu reguluje instrukcja przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
 7. Wyniki testu kwalifikacyjnego zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej akademiaUJ@gmail.com, najpóźniej do dnia 01.11.2019r.
 8. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. W miesiącach, w których są święta lub ferie zajęcia mogą odbyć się dwa razy w tygodniu, nie więcej niż cztery razy w miesiącu. Uczniowie uczestniczą również we wskazanych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych.
 9. Dyplom potwierdzający udział w programie uzyskają osoby, które uczestniczyły w min. 70% zajęć. Obecność sprawdzana jest na każdych zajęciach z wyjątkiem wykładów kursowych na studiach prawniczych.
 10. Osoby uczestniczące w programie mogą w marcu 2020 r. przystąpić do testu sprawdzającego znajomość zagadnień omawianych na zajęciach Akademii. Dwie osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu otrzymają nagrody książkowe, a ponadto – jeżeli rozpoczną studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ – będą mogły skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”, który jest obowiązkowym przedmiotem na pierwszym roku studiów prawniczych. Osobom tym jako ocena z egzaminu zostanie wpisana ocena z ćwiczeń z prawa konstytucyjnego (prowadzonych na WPiA UJ dla studentów studiów prawniczych), pod warunkiem, że ćwiczenia te zaliczą na ocenę pozytywną.
 11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu przed zakończeniem programu, o czym uczestnicy programu zostaną powiadomieni.