Edycja III

25 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczystość zakończenia zajęć III edycji Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich połączona z wręczeniem dyplomów 32 absolwentom Akademii. W uroczystości tej uczestniczyli prof. dr hab. Piotr Tuleja, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ, koordynator Akademii, którzy ogłosili wyniki konkursu na esej pt. „W jaki sposób Konstytucja RP chroni nasze prawa i wolności?” Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Pani Patrycja Waluśkiewicz z I LO w Krakowie, a drugie miejsce – Pani Kinga Liszka z II LO w Krakowie. Obu laureatkom oraz wszystkim pozostałym absolwentom tegorocznej edycji Akademii serdecznie gratulujemy!

W marcu 2019 r., czyli czwartym miesiącu zajęć w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, słuchacze będą uczestniczyć w wykładzie kursowym na studiach prawniczych „Rząd w systemie parlamentarnym” prowadzonym przez prof. Andrzej Kuliga z Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, a także w zajęciach poświęconych problematyce wolności zgromadzeń (z dr Piotrem Czarnym z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ) oraz wolności zrzeszania się w partie polityczne (z dr Agatą Niżnik-Mucha z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ). O kuchni pracy profesjonalnego pełnomocnika oraz różnicach między zawodem adwokata i zawodem radcy prawnego opowie dr Marcin Krzemiński, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz praktykujący radca prawny.

14.03.2019

Drugie w marcu spotkanie Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, z dr Piotrem Czarnym z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, poświęcone było wolności zgromadzeń. W pierwszej części przedmiotem rozważań było współczesne znaczenie tej wolności w państwie demokratycznym, jak również niebezpieczeństwa związane z jej realizacją. W dalszej kolejności omówiono jej miejsce w konstytucyjnym systemie praw i wolności człowieka i obywatela oraz związek z godnością osoby ludzkiej. Następnie poświęcono więcej uwagi interpretacji poszczególnych sformułowań art. 57 Konstytucji, a zwłaszcza pojęciu zgromadzenia oraz wymaganiom, od których zależy jego pokojowy charakter. Przedmiotem ostatniej części były wybrane zagadnienia ustawy z 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

21.03.2019

dr Marcin Krzemiński

Na trzecich zajęciach w miesiącu marcu dr Marcin Krzemiński , pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, a jednocześnie radca prawny, przedstawił specyfikę pracy w ramach poszczególnych zawodów prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem adwokatów i radców prawnych. Omówione zostały zasady wykonywania tych zawodów, rola samorządów zawodowych, normy etyczne obowiązujące adwokatów i radców, a także sytuacje, kiedy istnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej – w tym nieodpłatnej. W ostatniej części zajęć słuchacze Akademii zadawali pytania prowadzącemu na temat praktycznych aspektów świadczenia pomocy prawnej.

Rozpoczął się już trzeci miesiąc zajęć w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Spotkanie o prawie w medycynie poprowadzi dr Tomasz Sroka z Katedry Prawa Karnego UJ, a warsztaty „Obywatel pisze do prokuratury i sądu – jak dbać o swoje konstytucyjne prawa z długopisem w ręku” – dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego UJ. W trzecim tygodniu będziemy rozmawiać o instytucjonalnych manipulacjach w prawie wyborczym z dr hab. Grzegorzem Kucą z Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, a w czwartym dr Bogumił Naleziński z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie opowie o odpowiedzialności prawnej najwyższych urzędników w Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy!

14.02.2019

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia zorganizowane przez Młodzieżową Akademię Praw Obywatelskich we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. Tym razem zajęcia przeprowadził dr Paweł Czarnecki pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ, a równocześnie opiekun Koła Naukowego TBSP UJ Postępowanie Karne. Temat spotkania określono jako: „Obywatel pisze do prokuratury i sądu…” Jak dbać o swoje konstytucyjne prawa z długopisem w ręku?”, tym niemniej prowadzący mając na względzie dużą wiedzę licealistów zdecydował się poszerzyć go o dodatkowe elementy. W pierwszej części zajęć licealiści mogli: zapoznać się z zasadami konstytucyjnymi regulującymi proces karny, poznać pojęcie systemu prawnego, ustroju i struktury sądów karnych oraz zaznajomić się z przebiegiem postępowania karnego. W drugiej części natomiast licealiści analizując problem Walentyny oraz zachowanie jej adoratorów Cyryla i Metodego przygotowywali pisma procesowe (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub prywatny akt oskarżenia). Zwieńczeniem spotkania było napisanie kolokwium (jak na prawdziwych studiach). Spieszymy poinformować, że wszyscy osiągnęli przynajmniej 50% punktów, a dwie osoby miały nawet maksymalną liczbę punktów. Trzymamy kciuki za naszych, miejmy nadzieję przyszłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

21.02.2019

Kolejnym wykład w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich dotyczył wybranych zagadnień prawa wyborczego. Wykładowca dr hab. Grzegorz Kuca, który na naszym w Wydziale prowadzi monograficzny wykład z prawa wyborczego przedstawił zagadnienia ujęte w ramach tytułu: „Kto ustala reguły gry, czyli instytucjonalne manipulacje w prawie wyborczy”.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że każda z zasada prawa wyborczego może podlegać pewnym manipulacjom. Uczestnicy wykładu mogli zapoznać się z zasadami: powszechności – w przeciwieństwie do ograniczeń tworzonych przez różnego rodzaju cenzusy, równości – w przeciwieństwie do jakiegokolwiek uprzywilejowania jednych kosztem dyskryminacji drugich, bezpośredniości – w przeciwieństwie do pośredniości wyborów, tajności głosowania – w przeciwieństwie do wyborów jawnych, dających możliwość zapoznania się z treścią oddanego przez wyborców głosu.

Zapoznali się też z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi do Kodeksu wyborczego na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz tendencjami występującymi na świecie. Poznali też techniki głosowania stosowane na świecie oraz zalety (casus Estonii) i wady (casus Holandii i RFN), jakie przynosi współcześnie głosowanie elektroniczne i głosowania przez Internet.

28.02.2019

Tematem rozważań na kolejnym spotkaniu były zagadnienia odpowiedzialności najwyższych urzędników publicznych w RP. Punktem wyjścia dla prowadzonej analizy była konstytucyjna zasada legalizmu i jej konsekwencje dla oceny zachowań osoby piastującej funkcję publiczną. Następnie omówione zostały najważniejsze cechy różnych odmian odpowiedzialności (politycznej, konstytucyjnej, karnej, wyborczej), możliwych do wymierzenia najwyższym urzędnikom publicznym (Prezydentowi, członkom rządu, posłom czy senatorom). Wskazane zostały wzajemne relacje między tymi odmianami, jak również prawno-polityczne uwarunkowania skutecznego (realnego) ich egzekwowania. Na koniec uczestnicy spotkania wspólnie rozwiązali kazus, obrazujący różne nieprawidłowości mogące zagrażać poprawnemu stanowieniu prawa w polskich warunkach ustrojowych.

Przed nami drugi miesiąc zajęć w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. W pierwszym tygodniu stycznia warsztaty na temat pułapek wykładni konstytucji poprowadzi mgr Maciej Pach asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i dziennikarz portalu konstytucyjny.pl. W kolejnym tygodniu zapraszamy na wykład w języku angielskim „American Contemporary Constitutionalism – Rights and Freedoms”, który w ramach studiów prawniczych prowadzi Prof. Andrzej Bryk z Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa.

3.1.2019

w trakcie zajęć pt. „Pułapki wykładni konstytucji”, które poprowadził Maciej Pach – asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ
i dziennikarz portalu „konstytucyjny.pl” – słuchacze Akademii zastanawiali się, jak uniknąć podstawowych błędów w procesie interpretacji ustawy zasadniczej. Po dokonanym przez prowadzącego krótkim wprowadzeniu do zagadnień teorii wykładni prawa oraz problemów wykładni szczególnego aktu normatywnego, jakim jest konstytucja, podzieleni na grupy uczestnicy zmierzyli się z pięcioma kazusami z realnej polskiej praktyki ustrojowej. Czytaj więcej

31.1.2019

Pierwsze po feriach zimowych zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich poprowadził dr Mikołaj Małecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, autor bloga dogmatykarnisty.pl.​ Słuchacze Akademii dowiedzieli się o tym, kiedy dawanie „lajków” może być przestępstwem.

Rozpoczęła się trzecia edycja Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich UJ. Uczestniczą w niej uczniowie z kilku renomowanych krakowskich liceów. Zajęcia grudniowe będą poświęcone prawu do sądu. 6 XII wykład inauguracyjny pt. „Niezależny sąd jako gwarant praw człowieka” wygłosi prof. Piotr Tuleja, sędzia TK i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego. 10 XII dr Paweł Czarnecki wyjaśni „Jak skutecznie ukarać sprawcę przestępstwa?”, a słuchacze Akademii będą uczestniczyć w symulacji rozprawy w sali sądowej Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Na spotkaniu z prof. Moniką Florczak-Wątor 20 XII będziemy się zastanawiać „Czy państwo może ograniczać prawo obywatela do sądu?”. A tajniki filozofii interpretacji słuchacze Akademii będą zgłębiać na wykładzie prowadzonym przez prof. Bartosza Brożka i dr Łukasza Kurka.

przepisy SN

6.12.2018

Spotkanie z prof. Piotrem Tuleją, sędzią Trybunału Konstytucyjnego i kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Profesor wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Niezależny sąd jako gwarant praw człowieka” , a po wykładzie odpowiadał na pytania słuchaczy Akademii.

10.12.2018

Spotkanie z dr Pawłem Czarneckim, adiunktem z Katedry Postępowania Karnego UJ poświęcone temu „Jak skutecznie ukarać sprawcę przestępstwa, czyli obywatel przed sądem karnym”. Zajęcia odbyły się w sali sądowej Wydziału Prawa i Administracji UJ,
a słuchacze Akademii mogli sprawdzić swoją wiedzę w trakcie symulacji rozprawy sądowej.

20.12.2018

Trzecie zajęcia Młodzieżowej Akademii Praw Człowieka, tym razem w formie warsztatów. Ich celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy ustawodawca może ograniczać prawo obywateli do sądu. Słuchacze Akademii doszliśmy do wniosku, że zasadniczo tak, choć tylko na warunkach określonych w Konstytucji i bez naruszania istoty tego prawa. Ustalili, że istotą prawa do sądu jest sprawiedliwa procedura, niezależny sąd i niezawiśli sędziowie. A potem badali konstytucyjność jednego z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższy, zastanawiając się, jakie ma on znaczenie z punktu widzenia przysługującego obywatelom prawa do sądu.